Upozorňujeme zákazníky na výskyt napodobenin našeho výrobku – Grilovacích briket 4 kg Premium Quality. Tyto napodobeniny z velké míry kopírují grafický návrh našich obalů, několik prvků je zcela identických, dokonce byl okopírován a použit náš EAN (čarový kód) výrobku. Vzhled obou obalů a možnost rizika záměny, stejně jako kvalitu prodávaných grilovacích briket, posuďte sami z přiložených fotografií.

Je nepochybné, že se jedná o nekalou soutěž dle § 2976 Zákona č. 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník) a připravujeme proto přiměřené právní kroky ke zjednání nápravy. Pokud tyto výrobky někde objevíte, informujte nás, prosím, na e-mail: info@servisles.cz. Děkujeme.


Nekalá soutěž

 

§ 2976

Základní ustanovení

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména

a) klamavá reklama,

b) klamavé označování zboží a služeb,

c) vyvolání nebezpečí záměny,

d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,

e) podplácení,

f) zlehčování,

g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,

h) porušení obchodního tajemství,

i) dotěrné obtěžování a

j) ohrožení zdraví a životního prostředí.

§ 2981

Vyvolání nebezpečí záměny

(3) Stejně tak vyvolá nebezpečí záměny, kdo napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo výkon, ledaže se jedná o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či výkonem jiného soutěžitele.